Organizace

Energetická řešení, čistá energie, zelené kompenzace a zelené místní projekty pro udržitelnou budoucnost.
Vždy jsme šli cestou inovativních řešení a zákazníci to s odstupem času oceňují.

Malé a střední podniky (MSP) se skládá až z 99% podniků, tedy 100% Carbon Free (100CF) vytvořila ekonomicky zajímavé služby směřující k nulovým emisím (strategie Nulový obsah CO2) a úspěšné posouzení ESG.

Nová směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD, což je zkratka pro "Corporate Sustainability Reporting Directive") vstoupila v platnost 5. ledna 2023. Jelikož se jedná o směrnici, musí být její obsah začleněn do vnitrostátních právních předpisů jednotlivých zemí Evropské unie. To znamená, že každý malý a střední podnik bude muset vypracovat zprávu o ESG již nyní nejpozději do roku 2026pokud chce mít výhodné bankovní financování, výhodné pojištění, dodávat své služby velkým podnikům, účastnit se veřejných zakázek a dalších veřejných aktivit, které budou v budoucnu potřebné. Důležitá je zde také společenská odpovědnost a vůle dělat víc, než je nutné.

Rozdělení těchto podniků :

Mikropodnik

1-9 zaměstnanců a obrat do 2 milionů EUR.

Malé podniky

10-49 zaměstnanců a obrat do 10 milionů EUR.

Střední podnik

50-249 zaměstnanců a obrat do 50 milionů EUR

Pro Mikropodniky, které rovněž zahrnují Živnostníci a Malé podniky poskytujeme komplexní řešení pro snížení CO2 o 0% CO2 a pokud je náš výpočet/nabídka přijata = přijatá výzva 0% CO2 pro podnikatele a ESG report pozitivní - takže mohou být naše služby a vaše investice ESG v konečném vypořádání také ziskové.

Pro Střední podniky Vzhledem k možné různorodosti odvětví je výpočet základní uhlíkové stopy podobný jako u malých a středních podniků, ale lze doplnit nezbytné výpočty CO2 speciálních částí.

Zákazník si je může objednat u našich partnerů na základě našeho doporučení nebo si je může nechat vyrobit sám podle ověřitelného postupu ISO14064-1/GHG.

100% Bezuhlíkový (100CF) vytvořila ekonomicky zajímavé služby směřující k úplným 0 emisím (100CF Strategie Nulový obsah CO2) a úspěšné posouzení ESG.

Pro MSP Vzhledem k možné rozmanitosti odvětví je výpočet základní uhlíkové stopy automatizovaný, ale potřebné výpočty CO2 speciálních částí mohou být doplněny.

Ty si může zákazník objednat u našich doporučujících partnerů nebo je může provést sám, avšak ověřitelné protokolem ISO14064-1/GHG.

Výhody :

 • Základní uhlíkový kalkulátor je zdarma.
 • ESG report (SYNESGY) na 1 rok zdarma, poté 120,- eur za každý rok.
 • 100% Carbon Free nabízí na strategii zpracování Nulový obsah CO2  10 eur za tunu / vypočtený CO2 Nulová požadovaná kompenzace (poplatek může být upraven na základě poskytnutých údajů a výpočtů CO2)
 • Služba je však již nyní každý rok bezplatná, a to za podmínek stanovených v navrhované strategii. Nulový obsah CO2. V případě dalších požadavků budou dané služby poskytovány na základě vzájemné dohody.


Snížení nákladů a energie :

Energetické kompenzace a investice do Obnovitelné zdroje energie (OZE) budou zahrnuty do Nulový obsah CO2 kalkulací a samozřejmě placených zákazníkem za zajímavé ceny, nebo pronajatých od 100CFaby měl zákazník vše z jedné ruky a s výslednou uhlíkovou stopou 0%.

 

V rámci nastavení dlouhodobé spolupráce jsou řešeny otázky zadávání a zpracování dat v digitální podobě pro následné posouzení ESG a minimalizace nákladů na zpracování dokumentů, přičemž tyto náklady nese sám zákazník.
Existuje také možnost používat a exportovat účetní data pro platformu 100CF, ale za roční poplatek podle velikosti a složitosti dat, maximálně však 300,- EUR/rok.

Velké podniky - Nová směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD, což je zkratka pro "Corporate Sustainability Reporting Directive") vstoupila v platnost 5. ledna 2023. Jelikož se jedná o směrnici, musí být její obsah začleněn do vnitrostátních právních předpisů jednotlivých zemí Evropské unie. Ukládá následující povinnosti :

 • Podle CSRD je definována s více než 250 zaměstnanci.

To znamená, že každá společnost více než 250 zaměstnanců, bude muset nejpozději vypracovat zprávu o ESG. pro rok 2026pokud chce mít výhodné bankovní financování, výhodné pojištění, dodávat své služby velkým podnikům, účastnit se veřejných zakázek a dalších veřejných aktivit, které budou v budoucnu potřebné. Důležitá je zde také společenská odpovědnost a vůle dělat víc, než je nutné.

 • Podle CSRD je definována jako společnost, která má více než 250 zaměstnanců a je také veřejně obchodovatelná.

To znamená, že každá společnost více než 250 zaměstnanců - veřejně obchodované, bude muset stačit Zpráva o udržitelnosti, jejíž součástí je zpráva o ESG pro rok 2025.

 • Podle CSRD je definována s více než 500 zaměstnanci.

To znamená, že každá společnost více než 500 zaměstnanců bude muset udělat Zpráva o udržitelnosti, která obsahuje zprávu ESG pro rok 2024

100% Bezuhlíkový (100CF) vytvořila ekonomicky atraktivní služby směřující k nulovým emisím (strategie 100CF). Nulový obsah CO2) a úspěšné posouzení ESG.

Pro Velké podniky Vzhledem k možné různorodosti odvětví je výpočet základní uhlíkové stopy podobný jako u malých a středních podniků, ale lze doplnit nezbytné výpočty CO2 speciálních částí.

Ty si může zákazník objednat u našich doporučujících partnerů nebo je může provést sám, avšak ověřitelné protokolem ISO14064-1/GHG.

Výhody :

 • Základní uhlíkový kalkulátor je zdarma.
 • ESG report (SYNESGY) na 1 rok zdarma, poté 120,- eur za každý rok.
 • 100% Carbon Free nabízí na strategii zpracování Nulový obsah CO2  10 eur za tunu / vypočtený CO2 Nulová požadovaná kompenzace (poplatek může být upraven na základě poskytnutých údajů a výpočtů CO2)
 • Služba je však již nyní každý rok bezplatná, a to za podmínek stanovených v navrhované strategii. Nulový obsah CO2. V případě dalších požadavků budou dané služby poskytovány na základě vzájemné dohody.


Snížení nákladů a energie :

Energetické kompenzace a investice do Obnovitelné zdroje energie (OZE) budou zahrnuty do Nulový obsah CO2 kalkulací a samozřejmě placených zákazníkem za zajímavé ceny, nebo pronajatých od 100CFaby měl zákazník vše z jedné ruky a s výslednou uhlíkovou stopou 0%.

V rámci nastavení dlouhodobé spolupráce jsou řešeny otázky zadávání a zpracování dat v digitální podobě pro následné posouzení ESG a minimalizace nákladů na zpracování dokumentů, přičemž tyto náklady nese sám zákazník.

100% Bezuhlíkový (100CF) vytvořila ekonomicky zajímavé služby směřující k úplným nulovým emisím (100CF Strategie Nulový obsah CO2), úspěšnou udržitelnost a snižování emisí CO2.

Cílem této služby je minimalizovat negativní dopad veřejných institucí na životní prostředí a přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

Veřejné instituce nemají povinnost udělat Zpráva ESG, ale v rámci cílů EU musí snížit energetickou náročnost svých budov, zavést využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a přijmout opatření ke snížení emisí skleníkových plynů.

Jinak je tomu ale u obchodních společností, kde jsou zastoupeny veřejné instituce - na ty se vztahují stejné povinnosti jako na mikropodniky, malé, střední a velké podniky. podle směrnice o podávání informací o udržitelnosti podniků ("směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti"). CSRD, což je zkratka pro "směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků"), která vstoupila v platnost 5. ledna 2023.

K sestavení plánu potřebujeme :

 1. Posoudit současnou situaci provedením analýzy emisí CO2 při činnostech a operacích veřejné instituce, definovat oblasti s vysokými emisemi a identifikovat významné zdroje těchto emisí.
 2. Na základě tohoto posouzení stanovte konkrétní cíle pro snížení emisí CO2. Tyto cíle budou měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.
 3. Navrhnout plán opatření, která pomohou dosáhnout cílů tím, že se zaměří na zlepšení energetické účinnosti budov, podporu obnovitelných zdrojů energie, zlepšení dopravy, minimalizaci odpadů prostřednictvím inovativních technologií , ......
 1. Provádět plánovaná opatření a zajistit jejich účinné provádění pomocí pravidelného monitorování a automatizovaného hodnocení.
 2. Vzdělávejte a informujte zaměstnance o cílech a opatřeních v oblasti udržitelnosti a snižování emisí CO2, navrhněte odměny, které zvýší motivaci k provádění opatření.
 3. Sledovat a vyhodnocovat dosažené výsledky, analyzovat emise CO2, plnění cílů a účinnost opatření.


100CF
 Služba udržitelnosti a snižování emisí CO2 pro veřejné instituce bude řízena a integrována do strategie a provozu vaší instituce.

Je důležité si uvědomit, že tento proces je časově i finančně náročný, takže jej nelze provést v jednom kroku, ale výsledkem budou nejen úspory, snížení emisí CO2, ale také "dokonalé" služby obyvatelům, občanům s výsledkem lepšího životního prostředí a lepší spolupráce s podnikateli v dané oblasti, .....

Výhody služeb 100CF :

 • Základní uhlíkový kalkulátor je zdarma.
 • 100% Carbon Free nabízí na strategii zpracování Nulový obsah CO2  10 EUR za tunu / vypočteno uhlíková stopa s produktem 100CF CO2 Zero
 • Služba je však již nyní každý rok bezplatná, a to za podmínek stanovených v navrhované strategii. Nulový obsah CO2. V případě dalších požadavků budou dané služby poskytovány na základě vzájemné dohody.

Snížení nákladů a energie :

Energetické kompenzace a investice do Obnovitelné zdroje energie (OZE) budou zahrnuty do Nulový obsah CO2 kalkulací a samozřejmě placených zákazníkem za zajímavé ceny, nebo pronajatých od 100CFaby měl zákazník vše z jedné ruky a s výslednou uhlíkovou stopou 0%.

V rámci nastavení dlouhodobé spolupráce jsou řešeny otázky zadávání a zpracování dat v digitální podobě pro následné vyhodnocení a minimalizaci nákladů na zpracování dokumentů, přičemž tyto náklady nese sám zákazník.

Další zajímavé doplňující informace naleznete v odstavci - Nadace

Dopad Veřejné instituce na životní prostředí je důležitá na obecních, městských a státních pozemcích, kde lidé tráví svůj volný čas.

100% Bezuhlíkový (100CF) prostřednictvím Zprávy ESG zlepšuje vztahy mezi podniky a veřejnými institucemi prostřednictvím nadace. Zelené Slovensko.

100CF a Zelené Slovensko Vytváří podmínky pro zapojení místních podniků do programu výsadby stromů, parků a lesů, což bude všemi vnímáno jako bezprostřední příspěvek ke zlepšení a zkvalitnění životního prostředí.

Zároveň vytváříme podmínky pro jejich "Karbonizace" a prostřednictvím naší nadace tak můžeme snížit uhlíkovou stopu obecních, městských a státních institucí.

Pro podniky z toho plynoucí výhody zlepšují životní podmínky zaměstnanců a zároveň snižují jejich dopad na lokalitu, kde působí. To má vliv na jejich lepší hodnocení ESG, které musí splnit v letech 2024-2026.

Nadace Zelené Slovensko je nezisková organizace, která se specializuje na zlepšování životního prostředí prostřednictvím obnovy lesů a výsadby stromů, parků a lesů.

Má bohaté zkušenosti s výsadbou stromů a péčí o ně, spolupracuje s univerzitami a středními školami, architekty, urbanisty a vědci v oboru.

Veřejné instituce hrají ve spolupráci s nadací MyTrees důležitou roli. Jejich úkolem je navrhnout oblasti, které jsou nejvíce ovlivněny činností okolních podniků a mají dobrý potenciál pro zlepšení životního prostředí.

Nadace Zelené Slovensko pod 100CF Služby ESG vytvářejí podmínky pro investice podniků a jejich zaměstnanců do těchto projektů. Podniky tak zlepšují své vztahy se zaměstnanci, získávají veřejné uznání, zlepšují povědomí

a výrazně zlepšit jejich vztahy s veřejnými institucemi.

Veřejné instituce, obce a města ve spolupráci s Nadace Zelené Slovensko vypracovat plán péče, který zajistí dlouhodobou udržitelnost těchto projektů ve prospěch všech zúčastněných stran.