Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATELEM

Správcem, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů, je Carbon free s.r.o., M. Gorkeho 33, 052 01 Spišská Nová Ves, IČ:55262741.

Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +421 02 44457511, písemně na adrese info@ecoledsol.sk.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Minimalizujeme množství zpracovávaných osobních údajů tak, aby bylo dostatečné pro poskytování kvalitních služeb, které od nás očekáváte, pro plnění našich zákonných povinností a pro ochranu našich práv.
oprávněné zájmy. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám k tomu dali souhlas. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČ, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa.
 • Informace o vašem používání našich produktů a služeb, o produktech, které jste si zakoupili nebo jejichž nákup zvažujete. Informace o používání našeho e-shopu, newsletteru atd.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonních hovorů nebo jiné komunikace s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
 • údaje o transakcích, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.
 • Geolokační údaje, což jsou geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo mobilních aplikací. Tato data lze použít k doporučení nejbližšího obchodu nebo služby.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem uzavření kupních smluv na dodávky našeho zboží a služeb. To zahrnuje zejména příjem
a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidence plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu atd.

Pro řádné plnění všech zákonných povinností zpracováváme osobní údaje také pro účely vedení účetnictví, správy registrů nebo vyřizování stížností a reklamací. V některých případech je rovněž nezbytné zpracovávat osobní údaje pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, a to pouze na právním základě případů, kdy:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy (např. kupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou smlouvy nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (např. registrací do e-shopu),
 • nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, kterým je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům,
 •  nebo jste nám udělili souhlas pro jeden nebo více účelů. Mezi ně mohou patřit zejména činnosti související s nabídkou zboží a služeb nebo zpracování za účelem přizpůsobení nabídky vašim očekáváním.
 • vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že nám to ukládá zákon, například zákon o účetnictví apod..

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vaše osobní údaje mohou být při zpracování zpřístupněny následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti,
 • poskytovatelé IT služeb,
 • Právnické a advokátní kanceláře,
 • Auditoři a daňoví poradci,
 • Soudy a donucovací orgány,

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V případě souhlasu subjektu údajů budeme vaše údaje zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte, maximálně však 24 měsíců od data udělení souhlasu.

 • Pokud máme oprávněný zájem, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, která je přiměřená vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, včetně záruky a reklamace.
 • V případě splnění zákonné povinnosti budeme vaše osobní údaje zpracovávat po zákonem stanovenou dobu. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. může tato doba činit 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jsme připraveni uplatnit vaše práva při zpracování vašich osobních údajů.

 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajůmjakož i právo vědět, za jakým účelem jsou zpracovávány, kdo je příjemcem vašich osobních údajů a jaká je doba jejich zpracování.
 • Máte právo na opravupokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktujte nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobní údaje, pokud jsou nesprávné nebo zpracovávané protiprávně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli. souhlas Odvoláníaniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracovánína vaše přání budeme údaje zpracovávat pouze z nejnutnějších zákonných důvodů nebo je nebudeme zpracovávat vůbec.
 • Máte právo na přenositelnost údajůpokud si je přejete předat jinému správci, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebrání jiné technické nebo právní překážky.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu., kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Svá práva můžete uplatnit také telefonicky +421 02 44457511, písemně na adresu e-mailem info@ecoledsol.sk

Na vaši žádost odpovíme bezplatně do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů. Pokud se tak stane, budeme vás o tom informovat a sdělíme vám důvody.

Pokud je však vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo se opakuje, jsme oprávněni účtovat přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů na poskytnutí této služby.